Dane adresowe

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sławnie
ul. Kopernika 9
76-100 Sławno
tel/fax: 59 810 71 35
tel. kom. 504 417 121, 571 409 244
e-mail: sekretariat@poradnia-slawno.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sławnie Filia w Darłowie
ul. Franciszkańska 2
76-150 Darłowo
tel/fax: 94 314 11 49
tel. kom. 518 463 698
e-mail: sekretariat@poradnia-slawno.pl

POMOC DLA OSÓB POSZKODOWANYCH I ICH RODZIN W WYPADKU W SŁOWINIE dnia 17.04.2018 r., KLIKNIJ W CELU OTWARCIA INFORMACJI
POBIERZ ULOTKĘ Z INFORMACJAMI

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sławnie jest partnerem Gminy Postomino – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w realizacji projektu:

Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

W ramach partnerstwa Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sławnie realizuje specjalistyczne wsparcie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodzin w Placówkach Wsparcia Dziennego utworzonych w II kwartale 2017 r. w Królewie oraz w Kaninie (od września 2017 r. przeniesionej do Postomina) w podziale na dwa zadania główne, tj.

 1. Wspieranie, umacnianie i pedagogizacja rodziców w placówkach wsparcia dziennego”, w ramach którego w każdej z placówek zorganizowane zostały:

 • dyżury pedagoga (w wymiarze 8 godzin miesięcznie),

 • dyżury psychologa (w wymiarze 8 godzin miesięcznie),

 • warsztaty rozwijające kompetencje wychowawcze rodziców pt. „Szkoła dla rodziców” (po dwa 40 – godzinne cykle zajęć, które odbyły się w II oraz w III kwartale 2017 r.);

 1. Opieka i wychowanie dziecka w Placówkach Wsparcia Dziennego w Kaninie oraz Królewie w ramach którego w każdej z placówek zorganizowane zostały:

 • zajęcia profilaktyczne (w wymiarze 4 godzin miesięcznie),

 • indywidualne zajęcia korekcyjne (w wymiarze 4 godzin miesięcznie),

 • indywidualne poradnictwo pedagogiczne (w wymiarze 4 godzin miesięcznie),

 • dyżury logopedy (w wymiarze 4 godzin miesięcznie).

Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym z liderem projektu i cieszą się zainteresowaniem uczestników projektu.

 

W działaniu 1 ukierunkowanym na pracę z rodzicami, praca specjalistów koncentrowała się na pobudzaniu uczestników do refleksji nad potrzebami dzieci i celami wychowania oraz na rozwijaniu kompetencji wychowawczych. Ponadto w indywidualnym poradnictwie zajmowano się również, we współpracy z wychowawcami, wsparciem rodzin w sytuacjach kryzysowych i traumatycznych.

W działaniu 2 – ukierunkowanym na pracę z dziećmi i młodzieżą:

 • w ramach zajęć profilaktycznych pracowano nad rozwijaniem umiejętności przewidywania konsekwencji swoich zachowań oraz poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania,

 • w ramach zajęć korekcyjnych oraz logopedycznych prowadzona była indywidualna praca z dziećmi wykazującymi zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, w tym wady wymowy, wymagające korygowania i usprawniania,

 • w indywidualnym poradnictwie pedagogicznym porady i konsultacje dotyczyły różnorodnej tematyki, zależnie od potrzeb zgłaszanych przez dzieci, stosunkowo często były to także mediacje w konfliktach między dziećmi.

Psycholodzy, pedagodzy i logopedzi obejmujący wsparciem specjalistycznym uczestników projektu w II, III i IV kwartale 2017 r. kontynuować będą realizację powyższych form pomocy również w kolejnych trzech latach.

Dorota Frąszczak

dyrektor PPPP w Sławnie

Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2017-03-07 08:47:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Oleksiak Piotr
(2021-06-14 08:55:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki